Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden RRMV Licht en Geluid

Voorwaarden M.B.T. Losse verhuur

Afhalen van de apparatuur

 • · De apparatuur dient te worden afgehaald op de afgesproken tijd en datum op het adres wat wordt vermeld in de offerte.
 • · De opdrachtgever is verplicht zicht te kunnen identificeren als RRMV hierom vraagt (neem dus ID of Rijbewijs mee).
 • · De opdrachtgever dient te zorgen voor een veilige en afgesloten vervoersruimte voor de apparatuur.
 • · RRMV kan een borgsom vragen van de opdrachtgever van max € 150,-,deze dient dan contant betaald te worden (geen pin)
 • · De opdrachtgever controleert de apparatuur op aanwezigheid en compleetheid indien akkoord wordt de pakbon getekend

Terug brengen van de apparatuur

 • · De apparatuur dient te worden terug bezorgd op de afgesproken plaats, tijd en datum in een afgesloten vervoersruimte.  Indien de opdrachtgever zonder kennisgeving later de apparatuur inlevert dan afgesproken volgen er altijd extra kosten voor de opdrachtgever. 
 • · RRMV controleert de apparatuur op aanwezigheid en compleetheid, indien akkoord tekent RRMV de pakbon en krijgt de opdrachtgever de eventuele borgsom terug betaald.
  indien er dingen ontbreken worden deze vervangen op kosten van de opdrachtgever (gaat via de factuur of direct van de borgsom)
 • · RRMV dient binnen vier werkdagen na het terug brengen van de apparatuur alles te controleren op werking en beschadiging. Evt schade dient de opdrachtgever te betalen
  wanneer RRMV dit niet binnen 4 werkdagen heeft gedaan en heeft gemeld bij de opdrachtgever kan zij geen aanspraak meer maken op de schade.
 • · De opdrachtgever krijgt na afloop een factuur toe gestuurd deze dient binnen 8 dagen na dagtekening te worden betaald, mocht dit niet gebeuren kan RRMV extra kosten in rekening brengen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door RRMV Licht en Geluid, gevestigd te Dokkum, hierna te noemen RRMV , aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van RRMV zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van RRMV zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-1 RRMV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van RRMV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door RRMV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van RRMV , exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens in drukwerken verstrekt door RRMV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden RRMV niet.

Artikel 4. Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van RRMV binden de laatste niet, voor zover ze door RRMV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor RRMV door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
5-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door RRMV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6. Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden RRMV niet.
6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7. Aanbetaling.
RRMV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties van RRMV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 8. Meer- en minderwerk.
8-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
8-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8-3 Door RRMV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht.
9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
9-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoer daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RRMV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
9-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door RRMV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 10. Annuleren.
10-1 Indien de opdrachtgever de opdracht en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door RRMV reeds aangeschafte materialen, als dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan RRMV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht RRMV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
10-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt RRMV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
10-3 Indien de opdrachtgever de opdracht en/of goederen annuleert dient dit 10 dagen voor aanvang van de opdracht te gebeuren, indien dit later gebeurd heeft RRMV het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen
(10 – 7 dagen 25%, 7-4 dagen 50%, 4-2 dagen 75%, 1-0 dag(en) 100%)
indien RRMV al kosten heeft gemaakt worden deze altijd verhaald op de opdrachtgever.

 

Artikel 11. Reclame.
11-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, RRMV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering RRMV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
11-2 RRMV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
11-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
11-4 Indien de reclame naar het oordeel van RRMV c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. RRMV is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 12. Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13. Retentierecht.
Wanneer RRMV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.
14-1 RRMV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
14-2 RRMV is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van RRMV of van hen, die door RRMV te werk zijn gesteld.
14-3 RRMV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 15. Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar RRMV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van RRMV , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van RRMV , dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor RRMV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. RRMV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud.
16-1 Zolang RRMV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van RRMV .
16-2 RRMV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
16-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17. Wanprestatie en ontbinding.
17-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
17-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal RRMV ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
17-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft RRMV eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die RRMV op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 18. Betaling.
18-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18-2 RRMV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per 14 dagen te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
18-3 RRMV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
18-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 19. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van RRMV , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 


Deze voorwaarden zijn opgesteld door RRMV licht en geluid op 2-8-2011 en herzien op 29-10-2013 te Dokkum

De voorwaarden zijn ook als pdf aan te vragen bij RRMV licht en geluid u kunt hiervoor een mail sturen naar ons via de contact pagina.